پورتال استانداری فارس

احمد مدرسی زاده
از تاریخ 1358/3/8 تا تاریخ 1358/4/3علی دانش منفرد
از تاریخ 1358/4/3 تا تاریخ 1359/2/20محمد نبی حبیبی
از تاریخ 1359/2/20 تا تاریخ 1360/6/15نعمت الله تقاء
از تاریخ 1360/6/15 تا تاریخ 1363/4/28حسین نقره کار شیرازی
از تاریخ 1363/4/28 تا تاریخ 1365/3/25محمد جعفر نجفی علمی
از تاریخ 1365/3/25 تا تاریخ 1367/6/19علی دانش منفرد
از تاریخ 1367/8/26 تا تاریخ 1371/3/20سید محمد جهرمی
از تاریخ 1371/3/20 تا تاریخ 1376/6/20غلامرضا صحرائیان
از تاریخ 1376/6/20 تا تاریخ 1380/1/29محمد ابراهیم انصاری لاری
از تاریخ 1380/1/29 تا تاریخ 1384/8/1سید محمد رضا رضا زاده
از تاریخ 1384/8/1 تا تاریخ 1388/8/25روح الله احمد زاده کرمانی
از تاریخ 1388/8/25 تا تاریخ 1390/3/2حسین صادق عابدین
از تاریخ 1390/5/2 تا تاریخ 1392/7/27سیدمحمد احمدی
از تاریخ 1392/7/27 تا تاریخ 1394/4/10محمد افشانی
از تاریخ 1394/4/10 تا تاریخ ----/--/--اسماعیل تبادار
از تاریخ ----/--/-- تا تاریخ 1396/8/26

 

دکتر عنایت اله رحیمی
:: استاندار فارس
:: مشاوران استاندار
:: معاونین استاندار
:: مدیران کل ستادی
:: فرمانداران استان
:: استانداران سابق
جست و جو